Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. 26 Marca)

Wodzisław Śl., dnia 19.09.2016 r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie: operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operat zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

  • lokal mieszkalny nr 116/33 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 411/58 o pow. 1787 m², mapa 1, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00050612/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

II. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31 października 2016r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Lucyna Piecha, telefon: 32 4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

  • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26 września 2016r. do godz.12ºº

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

lokal-oferta-cenowa

projekt-umowy-operat-szacunkowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.