Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 3575/249, o pow. 103 m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W 00053151/0, nr 3577/249 o pow. 21 m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W 00006173/6 dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 2497/249 opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00004329/1.

II. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 04 listopada 2016 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śl., płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32/4590508. Godziny udzielania informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 2i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

  • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 03 października 2016 r.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

projekt-umowy

oferta-cenowa

informacja-o-wyniku-postepowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.