Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śl., na Placu Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 1925/138 o pow. 52 m², karta mapy 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00008092/8, dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

II. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 28 lutego 2017 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę dla Miasta Wodzisławia Śl., płatną na jego rachunek w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

1) Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2) Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32/4590508.

Godziny udzielania informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30 – 15.00; czwartek godz. 7.30 – 17.00; piątek godz. 7.30 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 03 lutego 2017 r.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1) w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

projekt umowy

oferta cenowa

informacja Plac Zwycięstwa

Możliwość komentowania jest wyłączona.