Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie prac związanych z prowadzeniem bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na wykonanie prac związanych z prowadzeniem bieżącego utrzymania sygnalizacji
świetlnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją następujących sygnalizacji świetlnych:
 skrzyżowanie ulic Jastrzębska – Kopernika – Bracka;
 przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szpitala nr 1;
 przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szkoły Podstawowej nr 5;
 wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej obok Szkoły Podstawowej nr 8;
 wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Topolową;
 skrzyżowanie ulic Łużycka – Marklowicka.
Szczegółowy zakres robót:
1. Objęty kwotą ryczałtową dotyczy bieżącego utrzymania sygnalizacji, polegającego na:
 czyszczeniu aparatu sterowniczego;
 regulacji zegara dobowego;
 kontroli i wymianie przepalonych żarówek;
 drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego;
 malowaniu masztów i słupów;
 codziennych objazdach i kontroli sygnalizacji świetlnych w czasie trwania umowy potwierdzonych codziennymi raportami dostarczanymi na adresy:
g.polomski@wodzislaw-slaski.pl
a.polonius@wodzislaw-slaski.pl
W przypadku zgłoszenia awarii maksymalny czas dojazdu ekipy serwisowej wynosi godzinę.
2. Nie objęty kwotą ryczałtową dotyczy innych robót nie wymienionych w pkt. 1, a koniecznych dla sprawnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, w szczególności usuwania awarii polegających na :
 wymianie latarń, masztów, głowic i konsol;
 wymianie kabli;
 wymianie sterownika i jego elementów;
 zmianie programu sygnalizacji.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące
wynagrodzenie:
 ryczałtowe za zakres robót ujęty w pkt.1;
 według kosztorysu powykonawczego za zakres robót ujęty w pkt.2.
Kosztorys powykonawczy sporządzony zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu oferowanych składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Koszt materiałów rozliczony na podstawie faktur (wg cen hurtowych) i faktycznych ilości zużytych materiałów w okresie realizacji roboty, koszt pracy sprzętu przyjmowany wg norm pracy sprzętu wynikających z KNR-ów i wg stawek uaktualnianych wraz ze zmianą paliwa (jednakże nie wyższych niż ceny średnie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD).
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
Miesięczną kwotę ryczałtu za zakres robót ujętych w pkt.1 z rozbiciem na poszczególne sygnalizacje świetlne oraz kwotę składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich i zysku za zakres robót ujęty w pkt.2. – określonym w przedmiocie zamówienia.
UWAGA:
W przypadku likwidacji bądź też przejścia którejkolwiek sygnalizacji świetlnej na rzecz innego podmiotu kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o koszt jej bieżącego utrzymania.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 01.01.2017 r.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12.2017 r.
Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki gwarancji – nie dotyczy.
Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Polonius, inspektor Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich pod nr telefonu 32 4590558.
Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – nie dotyczy
Kryteria wyboru oferty najniższa kwota brutto.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.12.2016 r. do godziny 15.15.
Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej z dopiskiem „proszę nie otwierać przed terminem” na adres – Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.