Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek ul. Przemysława od nr 18E-18F

Wodzisław Śl. 01.03.2017 r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

równowartości 30.000 euro na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej

odwadniającej odcinek ul. Przemysława od nr 18E-18F

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek ul. Przemysława od nr 18E-18F w zakresie określonym w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 30.04.2017 r.

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu dokumentu do Biura Obsługi Klienta, przelewem na konto wskazane w fakturze.

Wymagana gwarancja min. 4 lata.

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się min. jedną robotą analogiczną do przedmiotu zamówienia tzn. wykonaniem przecisku rurą o średnicy min. 400 mm.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.
Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym (uproszczonym) należy złożyć do dnia 06.03.2017 r.

do godz. 15.15 na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta z dopiskiem „Oferta na przebudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek ul. Przemysława od nr 18E-18F”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Specyfikacja techniczna_Przebudowa kanalizacja RPR Wodzisław Śl

Przedmiar

Plan Sytuacyjny

PBW Przebudowa kanalizacji deszczowej RPR Wodzisław Śląski

2017.03.01-Projekt-umowy-kan-deszcz

2017.03.01 formularz_oferty_deszcz

Możliwość komentowania jest wyłączona.