Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wznowienie znaków granicznych w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami) dla działek położonych w pasie drogowym ulicy Marii Dąbrowskiej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Kokoszyce, arkusz mapy 1 i 2, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 33/3, 270/75, 954/17, 271/75, 1090/19, 1132/141, zapisane w księgach wieczystych GL1W/00013489/6, GL1W/00006184/6, GL1W/00003705/4, GL1W/00028297/1, GL1W/00025671/6 (około 65 punktów granicznych).

Zakres prac:

  1. Okazanie granic w terenie, przedłożenie kopii protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych oraz podanie informacji o ewentualnych zmianach dotyczących danych ewidencyjnych.

  2. Przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim i przygotowanie dokumentów do ewentualnych zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej, których kopie należy przedłożyć Zamawiającemu.

Termin realizacji zamówienia:

do dnia 30 czerwca 2017 r.

Warunki płatności:

przelew w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Warunki gwarancji:

12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:

wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani mgr inż. Katarzyna Salwiczek-Podeszwa – Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, tel. 32 / 45 90 502 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 09 marca 2017 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie wznowienia znaków granicznych ulicy Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Oferta

Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.