Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność osób fizycznych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 4115/176, 3012/176, 3013/176, 3015/177, 3482/192, 3483/192 – arkusz mapy 4, obręb Radlin, z wydzieleniem działek drogowych zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac:

I etap:

  1. pozyskanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia wstępnego projektu podziału,

  2. sporządzenie wstępnego projektu podziału działek z uwzględnieniem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego i przedłożenie mapy ewidencyjnej celem uzyskania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działek,

  3. podczas czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi Wykonawca okazuje Zamawiającemu przebieg projektowanej granicy poprzez wskazanie w terenie zamarkowanych punktów charakterystycznych określających ten przebieg i sporządzenie z tych czynności protokołu,

  4. aktualizację użytków gruntowych dla nowo wydzielonych działek,

  5. aktualizację treści mapy zasadniczej przed sporządzeniem projektu podziału,

  6. sporządzenie projektu podziału działek (w 5 egzemplarzach dla Zamawiającego) wraz ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego w przypadku ewentualnych zmian oraz przedłożenie protokołu z przyjęcia granic celem wydania decyzji zatwierdzającej podział. Dokumenty te muszą posiadać klauzulę o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II etap:

  1. stabilizację i okazanie nowych granic,

  2. sporządzenie protokołu z czynności wymienionych w pkt 1 zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Wykonawca ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale na każde żądanie Zamawiającego przez okres 2 lat od zakończenia podziału bez dodatkowej zapłaty.

Termin realizacji zamówienia:

31 sierpnia 2017 r.

Warunki płatności:

przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:

12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:

wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani mgr inż. Katarzyna Salwiczek-Podeszwa – Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, tel. 32 / 45 90 502 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie podziałów działek – ulica Wańkowicza boczna”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Oferta cenowa

Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.