Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 233, poz. 872 z późn. zm.) – wydzielenie z 3 nieruchomości działki drogowe zajęte w dniu 31 grudnia 1998 r. pod pas drogowy gminnej drogi publicznej – ulicy Emilii Plater. Podział obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 426/100, 717/99, 1828/98 – arkusz mapy 3, obręb Zawada.

Termin realizacji zamówienia:

31 sierpnia 2017 r. na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zatwierdzającej podział przez Wojewodę (mapa z projektem podziału, mapa ewidencyjna, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny w przypadku ewentualnych zmian, protokół z przyjęcia przebiegu granic ) oraz stabilizację tymczasową i okazanie granic w terenie.

Warunki płatności:

przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:

12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:

wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani mgr inż. Katarzyna Salwiczek-Podeszwa – Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-502 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie podziałów działek zajętych pod ul. Emilii Plater”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Oferta cenowa

Wzór umowy

Wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.