Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej – lasu stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl., położonej przy ul. Bogumińskiej oznaczonej jako działki o nr:

1536/37o pow. 2270 m2, mapa 5, obręb Wodzisław, księga wieczysta KW nr GL1W/00030375/9;

1480/37 o pow. 2324 m2, mapa 5, obręb Wodzisław, księga wieczysta KW nr GL1W/00030375/9,

1482/37 o pow. 10235 m2, mapa 5, obręb Wodzisław, księga wieczysta KW nr GL1W/00007340/5

– 4 punkty graniczne.

II. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 14 lipca 2017 r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 32 4590450 w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek-środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

  • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 9 maja 2017 r. do godz.12ºº

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Oferta cenowa,

2. Wzór umowy.

3. Informacja o wynikach wyboru

Możliwość komentowania jest wyłączona.