Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) ciągu kanalizacji deszczowej na działce niezabudowanej stanowiącej własność Pana Henryka Kisiel ul. Przemysława 14C/7, 44-300 Wodzisław Śląski, położonej przy ul. Pośpiecha, oznaczonej jako działka nr 3559/199, obręb Wodzisław, k.m. 2. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właściciela posesji.

II. Termin realizacji zamówienia:

I etap: Potwierdzenie złożenia materiałów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim. Termin wykonania I etapu wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.

II etap: Przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym materiałów przekazywanych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. Termin wykonania II etapu wynosi 45 dni od daty zakończenia I etapu.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Katarzyna Banek, telefon: 32 45 90 437. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).


VII.
Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11 września 2015 r. do godz. 1200.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub inwestycje@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ: Projekt umowy

POBIERZ: Załącznik

Możliwość komentowania jest wyłączona.