Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Oraczy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 777/146 o pow. 1277 m², mapa 1, obręb Zawada, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00008513/6, stanowiącej własność osób fizycznych.

  Podziału ma na celu wydzielenie działki nr 1 zabudowanej figurą św. Jana Nepomucena oraz działki nr 2, która pozostanie w dotychczasowym sposobie użytkowania.

 2. Termin realizacji zamówienia:
 1. I etap: do dnia 30 czerwca 2017 r. na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

 2. II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia
  31 sierpnia 2017 r.

Oferent ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale na każde żądanie Organizatora przetargu przez okres 2 lat od zakończenia podziału, bez dodatkowej zapłaty.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

1

 1. Inne informacje:
 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Katarzyna Czech, telefon: 32 4590509. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17 luty 2017 r. do godz. 1200.
 3. Dopuszcza się złożenie ofert:
 • w formie pisemnej na adres:

  Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 • za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

oferta cenowa

projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.