Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. 1. Wykonanie podziału działki stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Olszyny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 1201/220 o pow. 2306 m², mapa 2, obręb Kokoszyce, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00031134/5. Podział ma na celu wydzielenie działek nr 1 pod drogę publiczną klasy lokalnej oraz nr 2 pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Wykonanie wznowienia granic działki stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Olszyny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 601/221 o pow. 1532 m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00031134/5, około 4 punkty graniczne.

II. Termin realizacji zamówienia:

1. Wykonanie podziału działki nr 1201/220:

1 etap: do dnia 30 czerwca 2017 r. na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

2 etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 04 sierpnia 2017 r.

2. Wykonanie wznowienia granic działki nr 601/220: do dnia 30 czerwca 2017 r.

Oferent ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale i wznowieniu granic na każde żądanie Organizatora przetargu przez okres 2 lat od zakończenia prac, bez dodatkowej zapłaty.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego na podstawie protokołu zrealizowanego zadania.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

1. Projekty umów na wykonanie powyższego zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

2. Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32 4590508. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15- 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 13.15

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

Umowa podział

Umowa wznowienie granic

Oferta cenowa

Załącznik mapowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.