Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2391/10 o pow. 18.251 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00055183/7.

Podział ma na celu wydzielenie działek nr 1 i 2 przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową.

II. Termin realizacji zamówienia:

  1. I etap: do dnia 17 lipca 2017 r na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

  2. II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 28 sierpnia 2017 r.

  3. Oferent ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale na każde żądanie Organizatora przetargu przez okres 2 lat od zakończenia podziału, bez dodatkowej zapłaty.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

1) Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2) Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32 4590508. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30- 15.00; czwartek godz. 7.30 – 17.00; piątek godz. 7.30 – 13.00.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia,

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 13.15

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres:

    Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

    ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

  2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Oferta cenowa

Wzór umowy

Mapa

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.