Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie wznowienia granic:

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej jako działki nr 3290/82 o pow. 516 m², nr 3295/82 o pow. 17 m², mapa 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00057951/6,

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim, oznaczonej jako działka nr 3289/82 o pow. 1601 m², mapa 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00028314/7,

łącznie około 12 punktów granicznych.

II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 14 lipca 2017 r.

Wykonawca zamówienia ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po wznowieniu granic na każde żądanie zamawiającego przez okres 2 lat od zakończenia prac, bez dodatkowej zapłaty.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

1. Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Jolanta Rybińska, telefon: 32 4590508. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.30- 15.15; czwartek godz. 7.30 – 17.15; piątek godz. 7.30 – 13.15

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia,

2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.15

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1. w formie pisemnej na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

zał. mapowy

oferta cenowa

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.