Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Piastowska)

Wodzisław Śląski, dnia.14.09.2016 r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej przy ul. Piastowskiej ( kompleks garaży), oznaczonej jako działka nr 1637/138, o pow. 434 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/0006106/6 około 4 punkty graniczne.

II. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 19 grudnia 2016r.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:

  • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Pani Lucyna Piecha, telefon: 32 4590504. Godziny udzielania informacji: poniedziałek-środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;
  • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 września 2016r. do godz. 12ºº.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt-umowy-wznowienie-granic

oferta-cenowa

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej przy ul. Piastowskiej (kompleks garaży) oznaczonej jako działka nr 1637/138, o pow. 434 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/0006106/6 około 4 punkty graniczne, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

mgr inż. Piotr Cholewa

Plac Zwycięstwa 10/28

44-300 Wodzisław Śl.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 2 kompletne oferty.

Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.