Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

IAG-V.6830.2.2016

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. rozgraniczenie w celu ustalenia przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów dla nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 161/55 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 4, o powierzchni 1,0630 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00000253/9, stanowiącej własność osoby fizycznej z działkami przyległymi:

  • numer 44 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 4, stanowiącą własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego, zapisaną w księdze wieczystej numer GL1W/00006184/6,

  • numer 511/64 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 4, stanowiącą własność osoby fizycznej, zapisaną w księdze wieczystej numer GL1W/00040642/5,

  • numer 559/55 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 4, stanowiącą własność osoby fizycznej, zapisaną w księdze wieczystej numer GL1W/00072460/8.

Rozgraniczenie dotyczy 8 punktów granicznych na długości około 160 m. Zlecenie obejmuje postępowanie rozgraniczeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi rozgraniczania nieruchomości wraz z przygotowaniem materiałów do wydania decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu.

Termin realizacji zamówienia:

30 września 2016 r.

Warunki płatności:

przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:

12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:

wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Pani Katarzyna SalwiczekPodeszwa – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-502 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 04 lipca 2016 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie rozgraniczenia działki 161/55 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 4 z działkami przyległymi: 44, 511/64, 559/55.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Oferta – załącznik do ogłoszenia

Wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.