Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego („Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja za blokiem nr 20 w Wodzisławiu Śląskim”:

Wodzisław Śląski, dnia 12.07.2016 r.

IAG-V.7013.1.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczalnej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja za blokiem nr 20
w Wodzisławiu Śląskim”.

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: /32/ 4590557, /32/ 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja za blokiem nr 20 w Wodzisławiu Śląskim”.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności określonych
w odpowiednich przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz rozliczanie finansowe inwestycji, dyspozycyjność w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy
715-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315), obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji, przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych
z realizacją inwestycji.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres pełnienia nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej oraz czynności określone w przepisach ustawy Prawo budowlane zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wartość przedmiotowego zadania należy oszacować na podstawie dokumentacji projektowej
umieszczonej na stronie
public.wodzislaw-slaski.pl/bip/iag/1%20Maja.zip dla zadania wykonawczego.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania – 21 lipiec 2016 r.

Termin zakończenia realizacji zadania – 31 października 2016 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego winna obejmować wszystkie czynności umożliwiające prawidłową realizację inwestycji w tym:

– całkowite rozliczanie finansowe inwestycji,

– dyspozycyjność, w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 7
15-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315),

– obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji,

– przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych z realizacją inwestycji.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności:

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego określonego w punkcie nr 2 niniejszego zaproszenia
do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową inspektor nadzoru wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace nadzoru inwestorskiego stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót wykonawczych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa wartość oferty brutto.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Obsługi Klienta Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
w terminie do dnia
18 lipca bieżącego roku do godz. 1230 w zaklejonej i opisanej kopercie „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi na osiedlu
1 Maja za blokiem nr 20 w Wodzisławiu Śląskim”.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od prowadzonego postepowania wyboru nadzoru inwestorskiego na każdym etapie postępowania.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545.

Oferta cenowa-inspektor nadzoru

Projekt umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.