Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie uzupełnienia odwodnienia torów pojazdów w Rodzinnym Parku Rozrywki

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego uzupełnienie odwodnienia torów pojazdów w Rodzinnym Parku Rozrywki w zakresie określonym w dokumentacji technicznej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 19 grudnia 2016 r.

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

Wymagana gwarancja 4 lata.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym (uproszczonym) należy złożyć do dnia 19.10.2016 r. do godz. 9.00 na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta z dopiskiem „oferta na uzupełnienie odwodnienia torów pojazdów w Rodzinnym Parku Rozrywki”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

formularz_oferty_odwodnienie_torow

wzor_umowa_odwodnienie_torow

specyfikacja-techniczna

odwodnienie-toru_przedmiar

Ogłoszenie o wyborze

Możliwość komentowania jest wyłączona.