Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP Kokoszyce”

Wodzisław Śląski, dnia 19.09.2016 r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie zadania pn.:

„Projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP Kokoszyce”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

zadanie pn.: „Projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP Kokoszyce”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – w załączeniu

 1. Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie – po podpisaniu umowy,

 • zakończenie przedmiotu umowy: do dnia 21.04.2017 r. wraz z uzyskaniem decyzji o powoleniu na budowę.

 1. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktury lub rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.

 2. Warunki gwarancji: Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumantację projektową na okres 36 miesięcy.

 3. Inne informacje: –

 4. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Wykaz osób z uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności:

 • architektonicznej bez ograniczeń,

 • konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • instalacyjnej w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych.

 1. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto oraz będzie posiadał uprawnienia jw.

 2. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26.09.2016 r. do godziny 15:15

 3. Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem faksu: 32 72 18 703

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt-umowy-osp-kokoszyce

ogloszenie-o-wyborze-osp-kokoszyce

Możliwość komentowania jest wyłączona.