Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach na ogrodzenie panelowe przetłaczane na podmurówce systemowej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Termin realizacji zamówienia : 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności : przelew 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki gwarancji : minimum 36 miesięcy.
Inne informacje : Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32/4590457, e-mail, ag@wodzisław-slaski.pl osoba do kontaktu : Elżbieta Kowalska

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy :
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia
2. Ofertę należy złożyć na formularzu Oferta – Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty :
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( np. wykonanie , zakup, montaż, transport itp. ). Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto ( łącznie z należnym podatkiem VAT ).
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ( najniższa cena ofertowa ).

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 05.05.2014 roku do godziny 13.00

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres : Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44 – 300 Wodzisław Śląski
– za pośrednictwem faksu : nr 32/7218703
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : kancelaria@wodzisław-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI:
zał. nr 1 – ogólny opis wykonania ogrodzenia
zał nr 2 projekt ogrodzenia
zał nr 3- formularz ofertowy
zał nr 4 – umowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.