Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wynajem pokoi hotelowych

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Wynajem pokoi hotelowych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wybór hotelu, który zobowiązuje się zapewnić w okresie 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. pokoje hotelowe przeznaczone na pomieszczenia tymczasowe w celu wykonania eksmisji dla osób, którym nie zostały przyznane lokale socjalne oraz zapewnia, że pokoje spełniają warunki techniczne dla pomieszczeń tymczasowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 150 z dnia 31.01.2014 r. z późn. zm.).

Termin realizacji zamówienia:

31 dni od wskazania dnia rezerwacji pomieszczenia.

Warunki płatności: 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski

tel. 32 4590524 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl;

osoba do kontaktu: Wojciech Gruszczyk

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.

  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte  w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24.03.2017 r.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta; ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.