Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (światłowód)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego:

 1. Dostawę 24 włókien światłowodowych w relacji Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4B (A) – MOPS, ul. Ignacego Daszyńskiego 3 (B) z odgałęzieniem do pkt:
  1. Płyta rynku – (C)
  2. USC, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2 – (D)
  3. WCK, ul. Ks. Płk Wilhelma Kubsza 17 – (E)
  4. MiPBP, ul. Ignacego Daszyńskiego 2 – (F)
 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Właściwości:

 • kabel światłowodowy ma być zabudowany pod ziemią,

 • nie dopuszcza się rozwiązań napowietrznych

 • instalacja ma być wykonana w taki sposób aby rozpoczęcie prac w mufach rozgałęźnych możliwa była w ciągu 1h

 • instalacja ma być wykonana w taki sposób aby możliwa była rozbudowa sieci w kierunku: Małego Rynku i Centrum Handlowego „Karuzela”, Centrum przesiadkowego – Dworca PKP, Szkoły Podstawowej nr 3.

 • instalacja ma być zakończona na przełącznicy 1U stykami SC APC we wskazanym przez zamawiającego miejscu w lokalizacjach A B C D E F

 • włókna światłowodowe w ramach dostawy mają być wyspawane zgodnie z wytycznymi zamawiającego w trakcie wdrożenia. Przewiduje się max 50 połączeń spawanych na przebiegu instalacji

 • dopuszcza się współużytkowanie kabla z dostawcą. W takim przypadku zamawiający wymaga zarządzania przez dostawcę płaszczem kabla oraz jego rdzeniem. Prawo zarządzania płaszczem oraz rdzeniem nie może być scedowane na inny podmiot niż dostawca.

 • W przypadku współużytkowania kabla wymaga się przeniesienia własności dostarczonych włókien na zamawiającego

 • W przypadku współużytkowania kabla wymaga się aby wszelkie rozcięcia włókien zamawiającego spowodowane eksploatacją kabla przez inne podmioty niż zamawiający były złączone (zespawane) na koszt zarządzającego

 • wymaga się aby kabel na całej długości był opisany odpowiednimi przywieszkami wskazującymi na zamawiającego. Przywieszki mają być zamontowane wszędzie gdzie jest wizualny dostęp do kabla (studzienka, piętro)

 • W przypadku współużytkowania kabla, zamawiający wymaga możliwości przeprowadzenia audytu kabla raz na 6 miesięcy w ramach zarządzania kablem. Termin tego audytu będzie podany z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

 • W przypadku współużytkowania kabla, dostawca zobowiązany jest przedstawić stawkę za zarządzanie kablem oraz stawkę za 1 godzinę prac serwisowych na kablu.

 • W przypadku współużytkowania kabla, dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych w czasie max 4 godzin od zgłoszenia awarii

 • W przypadku współużytkowania kabla dostawca zobowiązany jest przedstawić zryczałtowaną opłatę za możliwość zabudowy mufy rozgałęźnej w dowolnym miejscu na przebiegu kabla innym niż wskazany powyżej.

 • opłaty dzierżawne za kanalizację teletechniczną, bądź opłaty regularne administracyjne będą ponoszone:

– Pierwsze 2 lata w sposób zryczałtowany w ramach dostawy przedmiotu zamówienia

– Kolejne lata w sposób zryczałtowany rocznie.

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2017

Warunki płatności: Płatności będą realizowane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej VAT, wystawionych w oparciu o protokoły odbioru robót potwierdzone przez Zamawiającego

Warunki gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy: Wykonawca powinien uzyskać wszelkie pozwolenia i zezwolenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 02.12.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44 – 300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faxu: 32 72 18 703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia

2. Formularz cenowy

3. Formularz cenowy (do edycji)

4. Wyniki

Możliwość komentowania jest wyłączona.