OGŁOSZENIE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Zakup i dostawę opału do pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sezonie grzewczym 2016/2017 w ilości:

  • węgiel orzech gat. II (klasa 29/06) – 32 ton,

  • flotokoncentrat (klasa 22/06) – 65 ton”.

Lp.

Nazwa OSP

Węgiel Orzech

gat. II

Flotokoncentrat

1.

Jedłownik

6

12

2.

Kokoszyce

9

5

3.

Radlin II

10

30

4.

Turzyczka

4

10

5.

Zawada

3

8

Termin realizacji zamówienia: od 03.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

Inne informacje: Zamawiający Biuro Zarządzania Kryzysowego, tel 32 4530495 e-mail ppoz@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Barbara Mokry

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1.

  2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

  3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty zakupu opału, transportu).

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 09.09.2016 r. do godziny 12.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

  • za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załącznik:

Oferta – FORMULARZ OFERTOWY

ogloszenie-wynikow

Możliwość komentowania jest wyłączona.