Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euron na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy robotach budowlanych dla poszczególnych zadań:

1) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Wyszyńskiego – wartość robót 151 682,51 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

2) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Brzozowa – wartość robót 118 032,73 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

3) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Ustronna – wartość robót 51 088,17 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

4) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Młodzieżowa – wartość robót 49 001,34 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

5) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Górnicza – wartość robót 60 492,38 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

6) Przebudowa ul. Połomskiej – wykonanie mijanek – wartość robót 133 186,93 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

7) Zmian konstrukcji nawierzchni jezdni – ul. Siarkowa – wartość robót 121 804,33 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 grudnia 2016 r.

8) Przebudowa ulicy Radlińskie Chałupki – wartość robót 1 137 962,03 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania przez strony umowy do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowy zakres obowiązków będzie określała zawarta umowa (wzór w załączeniu).

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktur lub rachunków Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlanej drogowej oraz dodatkowo dla zamówienia nr 8 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagana obecność na budowie min. 12 wizyt w miesiącu.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2016 r. do godz. 9.00 na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl

lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta z dopiskiem „oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego”.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

formularz oferty

wzor umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.