Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro (remont schodów)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro ponownie zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania remontu nw. schodów i przejść stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

– schody przy ulicy Matuszczyka od ulicy Pszowskiej,

– schody przy ulicy Sosny,

– schody przy ulicy Daszyńskiego,

– schody przy ulicy 26 Marca 33,

– schody przy ulicy Matuszczyka od strony osiedla XXX-lecia PRL,

– schody przy ulicy Wyszyńskiego 10-12,

– pochylnia na Placu Zwycięstwa,

– przejście przy ulicy Piastowskiej 18 w Wodzisławiu Śląskim,

zgodnie z załączonymi przedmiarami robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Aniela Grześ tel. (32) 45 90 507.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,
  • uzupełnione przedmiary robót – załączniki nr 2 – 9.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.12.2016 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres:Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiegoul. Bogumińska 444-300 Wodzisław Śląski,
  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,
  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

zaproszenie-do-skladania-ofert-remont-schodow

zalaczniki-od-nr-2-do-nr-9

zalaczniknr1-remontschodow

lokalizacja-schodow-mapki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na remont schodów i przejść stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wszczętym w dniu 12.12.2016 r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

AGAL Zakład Remontowo-Transportowo-Usługowy

Piątek Grzegorz

ul. Letnia 10

44-273 Rybnik

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, w tym jedna niekompletna ze względu na brak załącznika nr 9 dotyczącego remontu chodnika przy ulicy Piastowskiej 18. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.