Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro (schody i przejścia)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro ponownie zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania remontu nw. schodów i przejść stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

– schody przy ulicy Matuszczyka od ulicy Pszowskiej,
– schody przy ulicy Sosny,
– schody przy ulicy Daszyńskiego,
– schody przy ulicy 26 Marca 33,
– schody przy ulicy Matuszczyka od strony osiedla XXX-lecia PRL,
– schody przy ulicy Wyszyńskiego 10-12,
– pochylnia na Placu Zwycięstwa,
– przejście przy ulicy Piastowskiej 18 w Wodzisławiu Śląskim,
zgodnie z załączonymi przedmiarami robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia: 16.12.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Sosinka tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

– uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,
– uzupełnione przedmiary robót – załączniki nr 2 – 9.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.10.2016 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski,
– za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

oferta-cenowa

przedmiar

zawiadomienie-o-wyborze

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.