Ogłoszenie dla zamówienia publicznego: wykonanie druku obwieszczenia

Ogłoszenie
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w dniu 16 listopada 2014 roku.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego
w dniu 16 listopada 2014 roku o wymiarach:
– format: 610 mm x 860 mm
– kolor druku: czarny
– papier ofsetowy 90g/m2
– nakład 120 szt.

Dostawa wydrukowanych obwieszczeń do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia: w terminie do 4 września 2014 roku.
Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1 w ogłoszeniu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.
Kryteria wyboru oferty:
1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania
umowy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.