Ogłoszenie do złożenia oferty na wybór wydawcy publikacji o zasięgu ogólnokrajowym

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wybór wydawcy publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnokrajowym.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wybór wydawcy publikacji ogłoszeń o zasięgu ogólnokrajowym zwracam się z prośbą o złożenie oferty z określeniem ceny jednostkowej za 1 cm2 ogłoszenia na stronie komunikaty, ogłoszenia.

Przedmiotem zamówienia będzie:

Publikacja ogłoszeń dotyczących:

  • organizowanych przez Miasto przetargów,

  • ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem,

  • inne ogłoszenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Z wybranym wydawcą zostanie zawarta umowa na publikację ogłoszeń w terminie 7 dni od daty wyłonienia wykonawcy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

Cena ofertowa:

Cena ofertowa będzie stanowić cenę jednostkową za 1 cm2 ogłoszenia na stronie komunikaty, ogłoszenia.

Sposób realizacji i wynagrodzenie:

Każdorazowo ogłoszenie będzie zlecane odrębnym zleceniem, w którym określona będzie wielkość, cena oraz termin publikacji. Po realizacji zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.

Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena jednostkowa brutto za 1 cm2 ogłoszenia na stronie komunikaty, ogłoszenia.

Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 2 lutego 2015r. do godz. 1000.

Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

  2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2015r. o godz. 1100.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

załącznik nr 1
WYBÓR OFERTY

Możliwość komentowania jest wyłączona.