Ogłoszenie i wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę (ul. Bracka)

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.

INFORMUJE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisław Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz w  siedzibie MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010 r. dz. U. nr 102, poz. 651 z pózn. zm.) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Nieruchomość gruntową położoną w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej, opisaną jako działka o numerze: 127/29, karta mapy 4, obręb Wodzisław o powierzchni 227,32 m2 opisanej w KW Nr GL1W/00006780/6 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej (gastronomicznej).

Wykaz został zamieszczony na stronach internetowych: www. wodzislaw-slaski.pl;

www.mosir-centrum.pl

POBIERZ WYKAZ

Możliwość komentowania jest wyłączona.