Ogłoszenie – jednorazowa dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego „Formularz ofertowy- opis przedmiotu zamówienia”

Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

 

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1 i 2 w ogłoszeniu.
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

 

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 04.02.2015 do godziny: 10:00

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski .

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. formularz ofertowy – opis przedmiotu zamowienia

3. Wzór umowy

OGŁOSZENIE WYNIKU

Możliwość komentowania jest wyłączona.