Ogłoszenie na aplikację mobilna, umożliwiającą mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30.000 EURO NA :

APLIKACJĘ MOBILNĄ, SPERSONALIZOWANĄ POD MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI, DZIAŁAJĄCĄ NA URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH, UMOŻLIWIAJĄCĄ MIESZKAŃCOM PRZEGLĄDANIE HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01. 08. 2016 r. do 31. 07. 2019 r.

 2. Warunki płatności: Termin zapłaty faktury wynosić będzie 21 dni, licząc od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przelewem na konto.

 3. Warunki gwarancji: nie dotyczy.

 4. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  • posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie (liczbę prowadzonej działalności należy wskazać w miesiącach), należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na udostępnieniu aplikacji mobilnej z możliwością pobrania harmonogramu odbioru odpadów dla Miasta/Gminy od 30 – 50 tysięcy mieszkańców każda,

  • pokaz działania systemu w okresie, o którym mowa w pkt 1, z możliwością wnoszenia uwag przez Zamawiającego.

 5. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

 6. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 czerwca 2016 r. do godziny 1000. Druk oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

  • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej :kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod nr 32 45 90 453.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Oferta cenowa – załącznik nr 2
wzór umowy
Zmiana treści ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.