Ogłoszenie na budowę oświetlenia drogowego- ul. Pszowska i ul. Leszka

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na zadaniach inwestycyjnych p.n.:

1. Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Leszka w Wodzisławiu Śląskim,

2. Budowa oświetlenia drogowego bocznej ulicy Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy bocznej Leszka oraz ulicy bocznej Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.

Termin realizacji zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac planuje się na dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia ustala się na dzień – 30.04.2015 r.

Warunki płatności :

1) Za realizację zadania oraz wszystkie czynności zgodne z umową Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

2) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty będzie stanowić protokół odbioru końcowego potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Warunki gwarancji – 3 lata

Inne informacje…………………………………………………………………………………

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy :

Wykaz osób z uprawnieniami i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 lutego do godziny 11,00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul.Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu : 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : inwestycje@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Janina Mrozek tel. kontaktowy: 324590549

Oświetlenie Leszka – przedmiar LESZKA
Oświetlenie Leszka _Opis-PW
Oświetlenie Leszka B070701_oświetlenie_B
03_E_Schemat_zasilania ul. Leszka
02_E_Plan_sytuacyjny ul. Leszka
01_E_Orientacja ul. Leszka

Oświetlenie Pszowska – Przedmiar
Oświetlenie Pszowska – Specyfikacja techniczna –
Oświetlenie Pszowska -Mapa do celów projektowych E-01
Oświetlenie Pszowska -Projekt

Możliwość komentowania jest wyłączona.