Ogłoszenie na modernizację monitoringu

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na „Modernizację monitoringu Miasta Wodzisławia Śląskiego”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: rozbudowę monitoringu miasta Wodzisławia Śląskiego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja monitoringu miasta Wodzisławia Śląskiego poprzez zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy monitoringu miejskiego o trzy nowe obrotowe punkty kamerowe (PK1-3) oraz wymianę dwóch kamer (PK4-5) zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dostawą 4 kamer obrotowych spełniających minimalne wymagania określone w załączniku do niniejszego Ogłoszenia. Przekaz ma być realizowany poprzez bezprzewodową strukturę łączności – z wykorzystaniem istniejącej struktury teleinformatycznej. Nowe kamery muszą być kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu pracującym w oparciu o platformę systemową IndigoVision.

Przewiduje się następujące lokalizacje:

 1. Nowe punkty kamerowe (PK1-3):

– (PK1) Dzielnica Zawada – rejon skrzyżowania ul. Młodzieżowej i ul. Długiej

– (PK2) Dzielnica Kokoszyce – rejon ul. Młodzieżowej pomiędzy posesjami nr 38 i 45 (plac przed posesją nr 45)

– (PK3) Dzielnica Stare Miasto – budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Daszyńskiego 2 lub budynek WCK przy ul. ks. płk. W. Kubsza 17, kamera skierowana na Pl. Gladbeck.

 1. (PK4) Demontaż istniejącej kamery i wymiana na kamerę nową – kamienica Rynek 13,
 2. (PK5) Demontaż istniejącej kamery nieobrotowej w lokalizacji Park Miejski (stacja transformatorowa) i wymiana na kamerę obrotową zdemontowaną z PK4 w lokalizacji Rynek 13,

Dodatkowo wymaga się przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania zarządzającego pod kątem wyświetlania i archiwizacji.

 1. Wyświetlanie – minimum 720p 25 kl./s.
 2. Zapis – minimum 720p 12,5 kl./s.

Całkowity czas archiwizacji (przy uwzględnieniu obecnie pracujących w systemie kamer) – minimum 30 dni

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zmówienia do dnia 28 grudnia 2015 roku.

 1. Warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

 1. Wymagania dotyczące oferty:

  • Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  • Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

  • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej i opisanej kopercie „Oferta na modernizację monitoringu Miasta Wodzisławia Śląskiego” w jeden następujący sposób:

     1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4a,

     2. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

w terminie: nie później niż do dnia 26 czerwca 2015 r. do godz. 1200

 • Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 • Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy oraz dokumenty wyszczególnione w punkcie V.

 1. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

   • Zaświadczenie / certyfikat integratora zaawansowanych systemów CCTV IP – IndigoVision – w zakresie projektowania, instalacji, konfiguracji, konserwacji i obsługi w stopniu zaawansowanym. Zaświadczenia/certyfikaty powinny być wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora (partnera). W przypadku certyfikatu wydanego przez dystrybutora (partnera) należy dołączyć dokument wystawiony przez producenta potwierdzający autoryzację dystrybutora/partnera.
   • Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wykonania systemu monitoringu IP w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
  • Wymagane jest wykonanie minimum 2 zadań polegającej na wykonaniu budowy/rozbudowy systemu monitoringu miejskiego IP na bazie oprogramowania IndigoVision w tym minimum jednej pracującego z radiowym przesyłem obrazu i sterowania o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda
  • Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie.
  • Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty. Brak tych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  • Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę

 1. Wybór oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 1. Warunki płatności

  • Zgodnie z załączonym projektem umowy.

Szczegółowych informacji udziela mgr Janusz Lipiński komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim pod nr telefonu /32/ 4551345.

Załączniki:

Możliwość komentowania jest wyłączona.