Ogłoszenie na na wykonanie prac związanych z prowadzeniem bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie prac związanych z prowadzeniem bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją następujących sygnalizacji świetlnych:

skrzyżowanie ulic Jastrzębska – Kopernika – Bracka;
przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szpitala nr 1;
przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szkoły Podstawowej nr 5;
wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej obok Szkoły Podstawowej nr 8;
wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Topolową;
skrzyżowanie ulic Łużycka – Marklowicka.

Szczegółowy zakres robót:
1. Objęty kwotą ryczałtową dotyczy bieżącego utrzymania sygnalizacji, polegającego na:
czyszczeniu aparatu sterowniczego;
regulacji zegara dobowego;
kontroli i wymianie przepalonych żarówek;
drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego;
malowaniu masztów i słupów;
codziennych objazdach i kontroli sygnalizacji świetlnych w czasie trwania umowy,
2. Nie objęty kwotą ryczałtową dotyczy innych robót nie wymienionych w pkt. 1, a koniecznych dla sprawnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, w szczególności usuwania awarii polegających na :
wymianie latarń, masztów, głowic i konsol;
wymianie kabli;
wymianie sterownika i jego elementów;
zmianie programu sygnalizacji.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie:
ryczałtowe za zakres robót ujęty w pkt.1;
według kosztorysu powykonawczego za zakres robót ujęty w pkt.2.
Kosztorys powykonawczy sporządzony zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu oferowanych składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Koszt materiałów rozliczony na podstawie faktur (wg cen hurtowych) i faktycznych ilości zużytych materiałów w okresie realizacji roboty, koszt pracy sprzętu przyjmowany wg norm pracy sprzętu wynikających z KNR-ów i wg stawek uaktualnianych wraz ze zmianą paliwa (jednakże nie wyższych niż ceny średnie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD).

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
Miesięczną kwotę ryczałtu za zakres robót ujętych w pkt.1 z rozbiciem na poszczególne sygnalizacje świetlne oraz kwotę składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich i zysku za zakres robót ujęty w pkt.2. – określonym w przedmiocie zamówienia.

UWAGA:
W przypadku likwidacji bądź też przejścia którejkolwiek sygnalizacji świetlnej na rzecz innego podmiotu kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o koszt jej bieżącego utrzymania.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 01.01.2015 r.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12.2015 r.

Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Polonius, inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu 32 4590558.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – nie dotyczy

Kryteria wyboru oferty najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.12.2014 r. do godziny 11.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej na adres – Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

za pośrednictwem faksu – (32) 72-18-703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.