Ogłoszenie na podział i wznowienie granic ul.Kokoszycka

Wodzisław Śl., dnia 15.04.2016r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. 1). Wykonanie połączenia i podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Kokoszyckiej opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6, oznaczonej jako działki:

 • nr 501/2 o pow. 3371 m², nr 503/2 o pow. 4218 m², nr 504/30 o pow. 561 m², nr 506/30
  o pow. 11609 m², nr 508/5 o pow. 5863 m², nr 221/5 o pow. 6175 m², nr 483/160 o pow. 404 m², nr 218/4 o pow. 5087 m², nr 219/4 o pow. 7631 m², nr 187/1 o pow. 4375 m², nr 188/1
  o pow. 4375 m², nr 189/1 o pow. 3828 m², nr 190/1 o pow. 3828 m², karta mapy 4, obręb Jedłownik,

 • nr 3680/257 o pow. 269 m², nr 3681/257 o pow. 1454 m², nr 2890/256 o pow. 452 m²,
  nr 2892/256 o pow. 268 m², nr 2894/256
  o pow. 560 m², karta mapy 6, obręb Radlin, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. nr OR-I.0050.67.2016 z dnia 04 marca 2016 r.

Podział ma na celu wydzielenie działek:

– nr 2 i 4 pod zabudowę mieszkaniową,

– nr 1, 3, 5, 6 pod drogi publiczne klasy dojazdowej,

– nr 7 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

2). Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, oznaczonej jako działka nr 3335/237 o pow. 78 m², karta mapy 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. nr OR-I.0050.69.2016 z dnia 04 marca 2016 r.

Podział ma na celu wydzielenie działek:

– nr 1 dla poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego,

nr 2 i 3 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

3). Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej oznaczonych jako działki ( około 50 punktów granicznych):

 • nr 3337/255 o pow. 1401 m², nr 480/2 o pow. 9800 m², 484/160 o pow. 774 m²,opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0;

 • nr 3018/255 o pow. 1324 m², nr 3017/255 o pow. 646 m², opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00035786/8;

 • nr 2876/255 o pow. 1248 m², nr 2877/255 o pow. 915 m², opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8.

 1. Termin realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zadania do pkt 1 i 2 w § 1:

  1). I etap: do dnia 31 sierpnia 2016r na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

  2). II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 31 października 2016r.

 2. Termin realizacji zadania do pkt 3 w § 1:

  Wznowienie granic do dnia 31 sierpnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 kwietnia 2016r. do godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik

Projekt umowy

__________________________________________________________

Wodzisław Śląski, 28.04.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na:

1). Wykonanie połączenia i podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Kokoszyckiej opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6, oznaczonej jako działki:

 • nr 501/2 o pow. 3371 m², nr 503/2 o pow. 4218 m², nr 504/30 o pow. 561 m², nr 506/30
  o pow. 11609 m², nr 508/5 o pow. 5863 m², nr 221/5 o pow. 6175 m², nr 483/160 o pow. 404 m², nr 218/4 o pow. 5087 m², nr 219/4 o pow. 7631 m², nr 187/1 o pow. 4375 m²,
  nr 188/1 o pow. 4375 m², nr 189/1 o pow. 3828 m², nr 190/1 o pow. 3828 m², karta mapy 4, obręb Jedłownik,

 • nr 3680/257 o pow. 269 m², nr 3681/257 o pow. 1454 m², nr 2890/256 o pow. 452 m²,
  nr 2892/256 o pow. 268 m², nr 2894/256
  o pow. 560 m², karta mapy 6, obręb Radlin, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. nr OR-I.0050.67.2016 z dnia 04 marca 2016 r.

Podział ma na celu wydzielenie działek:

– nr 2 i 4 pod zabudowę mieszkaniową,

– nr 1, 3, 5, 6 pod drogi publiczne klasy dojazdowej,

– nr 7 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

2). Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, oznaczonej jako działka nr 3335/237 o pow. 78 m², karta mapy 6, obręb Radlin, opisanej
w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0,
zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. nr OR-I.0050.69.2016 z dnia 04 marca 2016 r. Podział ma na celu wydzielenie działek:

– nr 1 dla poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego,

nr 2 i 3 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

3). Wykonanie wznowienia granic nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej oznaczonych jako działki ( około 50 punktów granicznych):

 • nr 3337/255 o pow. 1401 m², nr 480/2 o pow. 9800 m², 484/160 o pow. 774 m², opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0;

 • nr 3018/255 o pow. 1324 m², nr 3017/255 o pow. 646 m², opisanych w księdze wieczystej
  nr GL1W/00035786/8;

 • nr 2876/255 o pow. 1248 m², nr 2877/255 o pow. 915 m², opisanych w księdze wieczystej
  nr GL1W/00006180/8,

została wybrana oferta cenowa nw. Firmy:

Zespól Geodetów Uprawnionych
„DE KA ER” S.C.

ul.Łużycka 12, 41-902 Bytom

za kwotę 17.835,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęła 1 kompletna oferta. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.