Ogłoszenie na podział Os.Przyjaźni

Wodzisław Śl.,dnia 15.04.2016r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie podziału niżej wymienionych nieruchomości położonych w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu Przyjaźni oznaczonych jako działki:

 1. nr 2687/150 o pow. 13 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00010038/9 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,

 2. nr 983/153 o pow. 240 m², mapa 8, obręb Wodzisław, Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00011615/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,
  w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej,

 3. nr 2165/152 o pow. 196 m², mapa 8, obręb Wodzisław, Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00047234/1, stanowiącej własność osób fizycznych,

 4. nr 2166/152 o pow. 2125 m², mapa 8, obręb Wodzisław, Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00000523/3, stanowiącej własność osób fizycznych.

  Podział ma na celu wydzielenie działek:

– nr 2, 4, 6, 8 pod istniejący ciąg pieszy,

– nr 9, w celu uregulowania granic nieruchomości gminnej,

– nr 1, 5, 7 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

 1. Termin realizacji zamówienia:

 1. I etap: do dnia 01 sierpnia 2016r na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przejęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

 2. II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 30 września 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 kwietnia 2016r. do godz. 1200.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ:

Załącznik

Projekt umowy

________________________________________________________________

Wodzisław Śląski, dnia 28.04.2016r.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie podziału niżej wymienionych nieruchomości położonych w Wodzisławiu Śl. na Osiedlu Przyjaźni oznaczonych jako działki:

 1. nr 2687/150 o pow. 13 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej
  nr GL1W/00010038/9 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,

 2. nr 983/153 o pow. 240 m², mapa 8, obręb Wodzisław, Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00011615/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.,
  w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej,

 3. nr 2165/152 o pow. 196 m², mapa 8, obręb Wodzisław, Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00047234/1, stanowiącej własność osób fizycznych,

 4. nr 2166/152 o pow. 2125 m², mapa 8, obręb Wodzisław, Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00000523/3, stanowiącej własność osób fizycznych,

polegającego na wydzieleniu działek:

– nr 2, 4, 6, 8 pod istniejący ciąg pieszy,

– nr 9, w celu uregulowania granic nieruchomości gminnej,

– nr 1, 5, 7 pozostającej w dotychczasowym sposobie użytkowania.

została wybrana oferta cenowa nw. Firmy:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

mgr inż. Piotr Cholewa

Plac Zwycięstwa 10/28,

44-300 Wodzisław Śl.

za kwotę 2.380,00 zł. brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 2 kompletne oferty. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.