Ogłoszenie na „Rozszerzenie iMap w module adresowym w oparciu o schemat EMUIA oraz rozbudowa modułu mienia komunalnego o formę władania: wieczyste użytkowanie (integracja z Rekord) i inne.”

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na „Rozszerzenie iMap w module adresowym w oparciu o schemat EMUIA oraz rozbudowa modułu mienia komunalnego o formę władania: wieczyste użytkowanie (integracja z Rekord) i inne.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. rozszerzenie usług iMap Systemu Informacji Przestrzennej w module adresowym w oparciu o schemat EMUIA oraz udostępnienie usługi przeglądania i pobierania wynikających z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

  2. rozbudowa w Systemie Informacji Przestrzennej modułu mienie komunalne o dodatkowe formy władania gruntem jakimi są: dzierżawy na rzecz Miasta, użyczenie na rzecz Miasta, służebność przesyłu ustanowiona przez Miasto, służebność drogowa ustanowiona przez Miasto i na rzecz Miasta, współwłasność Miasta, użytkowanie wieczyste (integracja z Rekord)

Termin realizacji zamówienia: do 19 grudnia 2014 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego

Warunki gwarancji Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie zamówienia na okres 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia.

Inne informacje:

  • projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  • wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Halina Sieradz, telefon 324590502. Godziny udzielania informacji: od poniedziałku do środy w godzinach 715 – 1515; czwartek w godzinach 715 – 1715; piątek w godzinach 715 – 1315.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby dokonujące podpisania umowy są do tego umocowane ( w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty)

Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.11.2014 r. do godziny 1300.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

za pośrednictwem faksu: fax. 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Projekt umowy
Załącznik nr 1 do oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.