Ogłoszenie na usługę ochrony terenu budowy „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl.”

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

tel.: 032 4590556, 0932 4590553

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Usługa ochrony terenu budowy „Rodzinnego Parku Rozrywki w Wodzisławiu Śl.” pomiędzy os. XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki (w załączeniu mapa). Ochrona 24 h/dobę co najmniej 3 osoby od momentu podpisania umowy do 26.07.2015r. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na terenie budowy punktu (pomieszczenia) dla ochroniarzy. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z energii na terenie budowy pod warunkiem zainstalowania podlicznika i wykonania podłączenia do instalacji elektrycznej budowy na koszt Wykonawcy.

  1. 2.2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania przez strony umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy 26.07.2015r.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową za 1 godzinę pełnienia usługi ochrony terenu netto i brutto. Cena za 1 godzinę winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie i sposób płatności:

Wykonawca ma prawo do wystawiania miesięcznych faktur za pełnienie usługi. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania faktury lub rachunku Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto.

5. Kryteria oceny:

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

6. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2015r. do godz 800 na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta

Adres: Wydział Inwestycji Architektury i Geodezji, Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Agata Wencel-Wystyrk tel. nr 0/32 4590556, 0/32 4590553

Możliwość komentowania jest wyłączona.