Ogłoszenie na wybór wydawcy publikacji – prasa o zasięgu lokalnym

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wybór wydawcy publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wybór wydawcy publikacji ogłoszeń o zasięgu lokalnym zwracam się z prośbą o złożenie oferty z określeniem ceny jednostkowej za 1 cm2 ogłoszenia na stronie komunikaty, ogłoszenia.
Przedmiotem zamówienia będzie:
Publikacja ogłoszeń dotyczących:
organizowanych przez Miasto przetargów,
wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy,
ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości.
Liczba przewidzianych ogłoszeń i wykazów to około 84, w tym około 41 ogłoszeń o przetargach.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Z wybranym wydawcą zostanie zawarta umowa na publikację ogłoszeń w terminie 7 dni od daty wyłonienia wykonawcy do dnia 31 grudnia 2015 r.

Oferta winna zawierać :
Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

Cena ofertowa:
Cena ofertowa będzie stanowić cenę jednostkową za 1 cm2 ogłoszenia na stronie komunikaty, ogłoszenia.

Sposób realizacji i wynagrodzenie:
Każdorazowo ogłoszenie będzie zlecane odrębnym zleceniem, w którym określona będzie wielkość, cena oraz termin publikacji. Po realizacji zamówienia Wykonawca wystawi fakturę.

Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena jednostkowa brutto za 1 cm2 ogłoszenia na stronie komunikaty, ogłoszenia.
Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 2 lutego 2015r. do godz. 10.00

Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2015r. o godz. 1100.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

załącznik nr 1
WYBÓR OFERTY

Możliwość komentowania jest wyłączona.