Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo – wykonawczej dla zadania pn.: „Remont muru oporowego zlokalizowanego na bocznej ulicy Chrobrego – rejon posesji nr 332 b”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo – wykonawczej
dla zadania pn.: „Remont muru oporowego zlokalizowanego na bocznej ulicy Chrobrego – rejon posesji nr 332 b”.

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: (32) 4590557, (32) 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Remont muru oporowego zlokalizowanego na bocznej ulicy Chrobrego – rejon posesji nr 332 b”

Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać w szczególności:

dokumentację geodezyjną:

– stosowane mapy zgodnie z wymaganiami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z dokonanymi uzgodnieniami branżowymi z właścicielami przebiegających sieci uzbrojenia terenu (wywiady branżowe), wypis i wyrys,

– badania geologiczne gruntowe,

dokumentację projektową :

– opinię techniczną o stanie muru oporowego zlokalizowanego na działkach nr 1453/95, 3885/100,

– dokumentacja projektową naprawy muru oporowego zlokalizowanego na działkach nr 1453/95, 3885/100,

– dokumentację projektową wykonania przebudowy nawierzchni drogi zlokalizowanej na działkach nr 1452/95, 3150/111, 1453/95, 1458/95, 1454/95

Zakres opracowanej dokumentacji projektowej zawierać będzie projekt budowlano – wykonawczy w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, składających się z:

  1. części ogólnej, posiadającej opis ogólny całego zamierzenia budowlanego,

  2. zbioru uzyskanych opinii i uzgodnień oraz innych dokumentów technicznych związanych z projektem,

  3. niezbędnych rysunków i planów określających rodzaj i zakres robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania.

1. Projekt budowlano wykonawczy – 4 egz.

2. Opinia techniczna w zakresie stanu remontowanego muru oporowego – 2 egz.

3. Przedmiar robót – 2 egz.

4. Kosztorys inwestorski – 2 egz.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

6. Wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje – 1 egz.

7. Pozwolenie na budowę lub uzyskanie zgłoszenia robót – 1 egz.

8. Dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 szt. płyta CD lub DVD.

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia powinna być opracowana zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),

  2. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 ze zm.),

  3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ),

  4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

  5. obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami przeciw pożarowymi itp.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych
w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac projektowych – 16 czerwca 2015 r.

Termin zakończenia prac projektowych – 30 listopada 2015 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie dokumentacji

niezbędnej dla realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zaleceniami Inwestora tj.:

– wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,

– uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych,

– opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

– opracowanie przedmiaru robót,

– opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,

– uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa łączna wartość za zadanie projektowe – kwota brutto. Wszystkie oferty złożone
po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę i wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 A, 44-300 Wodzisław Śląski, Biuro Obsługi Klienta w terminie

do dnia 15 czerwca bieżącego roku do godz. 1400 w zaklejonej i opisanej kopercie
Oferta na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Remont muru oporowego zlokalizowanego na bocznej ulicy Chrobrego – rejon posesji nr 332 b”.

Ofertę cenową należy przedłożyć na załączniku do przedmiotowego zaproszenia – załącznik nr 1.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545, fax. /32/ 7218703.

Załącznik nr 1 – oferta cenowa
Projekt umowy
Mur oporowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.