Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w 24 budynkach w Wodzisławiu Śląskim

OGŁOSZENIE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w 24 budynkach w Wodzisławiu Śląskim ”.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w 24 budynkach w Wodzisławiu Śląskim.

Termin realizacji zamówienia : wymagany do 31 sierpnia 2015r.

Warunki płatności : wg projektu umowy §7

Warunki gwarancji i rękojmi : wg projektu umowy §9

Inne informacje : opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy § 1.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy :

  1. Wiedza i doświadczenie : warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie minimum jedną usługę. Za jedną usługę zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana była instalacja fotowoltaiczna lub inna instalacja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wraz z włączeniem do sieci elektroenergetycznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 400kWp.

  2. Potencjał techniczny : warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział następujących osób :

– jednej osoby, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.] oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.]

– osoby z uprawnieniami budowlanymi/konstrukcyjnymi

Potwierdzenie spełnienia w/w warunków należy złożyć wraz z ofertą.

Kryteria wyboru oferty – 100 % cena

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 17.04.2015r. do godziny 11.00.

Dopuszcza się złożenie oferty :

– formie pisemnej na adres : Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Wydział Edukacji 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4 z opisem : oferta na projekt inst. fotowoltaicznej

– za pośrednictwem faksu : 32 4590466

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : edukacja@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki :

– projekt umowy

– druk oferty

– wykaz wykonanych zamówień

– wykaz osób

Możliwość komentowania jest wyłączona.