Ogłoszenie na wykonanie druków dla Urzędu Miasta

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wykonanie druków różnych dla Urzędu Miasta oraz ze znakiem wodnym dla USC w roku 2015

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: wykonanie druków dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2015.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2015 r.

Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

 Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590459

e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Zdzisława Sibila

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 w ogłoszeniu.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy , który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym, oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy . Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

  Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 31.03.2015 r.

  Dopuszcza się złożenie oferty:

  – w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4,

  44-300 Wodzisław Śląski .

  – osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

  – za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

  – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

   

  W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

  formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

  umowy.

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

  2. Projekt umowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.