Ogłoszenie na wykonanie druków różnych dla Urzędu Miasta w 2016 roku

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: wykonanie druków dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2016.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2016 r.

Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590459

e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Zdzisława Sibila

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 w ogłoszeniu.
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy , który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym, oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy . Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 07.04.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

– za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. projekt umowy

Informacja o wyborze oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.