Ogłoszenie na wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisi wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r.

Ogłoszenie

dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

 1. Przygotowanie projektu graficznego obwieszczenia na podstawie materiałów tekstowych dostarczonych przez Zamawiającego (tekst w formacie A4 Word – projekt lub PDF),

 2. Dostarczenie w formie papierowej projektu graficznego obwieszczenia do siedziby Zamawiającego. Projekt obwieszczenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

 3. Wykonanie druku obwieszczenia,

 4. Parametry druku:

– wymiary: 594 mm x 841 mm (format A1)

– kolor druku: czarny

– papier ofsetowy 90g/m2

– nakład 150 szt.

 1. Dostawa wydrukowanych obwieszczeń do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Przedstawienie projektu obwieszczenia w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Wykonanie i dostarczenie druku obwieszczeń nie później niż w terminie do 14 października 2014 roku.

Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1 w ogłoszeniu.

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 26 września 2014 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 18.09.2014 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Wykonanie druku obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

PRINTY POLAND Poligrafia Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Ślaski, ul. Wyszyńskiego paw. 5

Cena oferty brutto: 522,14 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.