Ogłoszenie na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 6 szt. starodrzewu przy ul. Pałacowej i w Parku Zamkowym przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na: „Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 6 szt. starodrzewu przy ul. Pałacowej

i w Parku Zamkowym przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza.”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 4 szt. drzew z gatunku dąb, rosnących przy ul. Pałacowej 4, 5 oraz ul. Osadniczej 23 – 25, a także 1 szt. drzewa z gatunku wierzba i 1 szt. drzewa z gatunku lipa rosnących w Parku Zamkowym przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza w Wodzisławiu Śl.

Termin realizacji zamówienia – 14 dni.

Warunki płatności – przelew 30 dni od daty wpływu faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Inne informacje – nie dotyczy.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie leczenia starodrzewu.

Kryteria wyboru ofert – cena 100%.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23.04.2015 r. do godziny 17°°.

Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

 – za pośrednictwem faksu pod nr 32 7218703,

 – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie pod numer 32 4590550.

Druk oferty cenowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.