Ogłoszenie na wykonanie mapy do celów projektowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej wykonanie mapy dla celów projektowych dla działki nr 2652/134, karta mapy 8, obręb Wodzisław, położonej przy ulicy Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 1. Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty zawarcia umowy.

 2. Warunki płatności: za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 3. Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

 4. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

 1. przedstawienie uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienie dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

 2. Uzupełnioną ofertę z danymi wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć do dnia 10.11.2015r. do godz.15:15.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik nr 1 – mapa do celów projektowych

Możliwość komentowania jest wyłączona.