Ogłoszenie na wykonanie operatów szacunkowych – lokale mieszkalne

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego
:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. A/. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul.E.Sosny nr 8 w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na działce nr 1510/138 o pow. 375 m2, k.m. 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00004705/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul.Tysiąclecia nr 66 w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na działce nr 1596/138 o pow. 1994 m2, k.m. 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005848/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 3. Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul.Harcerskiej nr 6 w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2170/140, o pow. 1780 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00011616/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 4. Lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego nr 2 w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007388/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 5. Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul.Tysiąclecia nr 20 w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2124/138, o pow. 4267m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010020/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 1. Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul.Tysiąclecia nr 64 w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1372/138, o pow. 748m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00034802/0, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Operaty szacunkowe zostaną wykorzystane dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców.

B/. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania nw. samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości oraz prawa własności części nieruchomości gruntowej:

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia nr 40 w Wodzisławiu Śl.

  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1608/138, o pow. 1550 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00051760/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul.W. Polskiego nr 16 w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2298/138, o pow. 1304m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010022/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 1. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 15 kwietnia 2016r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 03 marca 2016r.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

POBIERZ: Projekt umowy – lokale wieczyste i własność

POBIERZ: Załącznik – lokale wieczyste i własność

Pobierz:Ogłoszenie o wyniku

Możliwość komentowania jest wyłączona.