Ogłoszenie na wykonanie operatów szacunkowych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nw. nieruchomości gruntowych zabudowanych, na potrzeby oddania ich w trwały zarząd i ustalenia opłaty rocznej z tego tytułu:

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym położonym przy ul. Rynek 9 / Targowa 1 w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 661/324 k.m.3, obręb Wodzisław, o powierzchni 422 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00000551/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek przy ul. Rynek 9: kubatura 1051 m³; powierzchnia użytkowa 241,10 m².

Budynek przy ul. Targowej 1: kubatura 1311 m³; powierzchnia użytkowa 143,68 m².

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Pszowskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 2896/181 k.m. 2, obręb Wodzisław, o pow. 748 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00000640/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek mieszkalny: kubatura 2380,5 m³, powierzchnia użytkowa: 468,8 m².

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, położona przy ul. Ks. Płk. Kubsza 15 w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 3134/315 k. m. 3, obręb Wodzisław, o pow. 561 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00008714/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

  Budynek mieszkalno – usługowy: kubatura 4961,0 m³, powierzchnia użytkowa 746,0 m².

 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym, położonym przy ul. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 1506/138 k. m. 8, obręb Wodzisław, o pow. 755 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006245/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek usługowy: kubatura 2126,0 m³, powierzchnia użytkowa 345,0 m².

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym, położonym przy ul. Wałowej 18 w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działki nr 1733/332; 1734/332; 849/332 k. m. 3, obręb Wodzisław, o pow. 897 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00008556/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek usługowy: kubatura 2070,0 m³, powierzchnia użytkowa 380,0 m².

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno – usługowym, wiatą magazynową położona przy ul. Tysiąclecia 1a w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 1499/138 k. m. 8, obręb Wodzisław, o pow. 1878 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006173/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek administracyjno – usługowy: kubatura 2497,92 m³, powierzchnia użytkowa 433,0 m².

Wiata magazynowa o powierzchni 86,60 m².

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym, położona przy ul. Rynek 19/ Opolskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 2820/138 k. m. 3, obręb Wodzisław, o pow. 476 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00018062/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek przy ul. Rynek 19: kubatura 2112,0 m³, powierzchnia użytkowa 364,44 m².

Budynek przy ul. Opolskiego 2: kubatura 1179,0 m³, powierzchnia użytkowa 178,05 m².

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym, położona przy ul. Rzecznej 24 w W odzisławiu Śląski, oznaczona jako działka nr 2794/170 k. m.2, obręb Wodzisław, o pow. 974 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00032265/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

  Budynek mieszkalno – użytkowy: powierzchnia użytkowa 410,53 m².

 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nw. nieruchomości gruntowych zabudowanych:

  • na potrzeby oddania ich w trwały zarząd i ustalenia opłaty rocznej z tego tytułu,

  • na potrzeby przyjęcia do ewidencji środków trwałych Miasta Wodzisławia Śląskiego (nieruchomości gruntowych wraz ze składnikami budowlanymi),

wraz z inwentaryzacją budynków posadowionych na nieruchomościach:

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (socjalnym), położona przy ul. Skrzyszowskiej 11 w Wodzisławiu Śląskim, oznaczona jako działka nr 274/102 k. m. 5, obręb Wodzisław, o pow. 1340 m², opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00054407/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Budynek mieszkalny (socjalny) : kubatura 750,0 m³, powierzchnia użytkowa 190,3 m².

 1. Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym (socjalnym) oraz budynkami niemieszkalnymi, położone przy ul. Bogumińskiej 44 w Wodzisławiu Śląskim,

  1. opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006177/4, obejmująca działki nr 299/193 o pow. 1458 m², 557/193 o pow. 53 m², 273/192 o pow. 1435 m², 272/192 o pow. 40 m², k. m. 4, obręb Marusze,

  2. opisana w księdze wieczystej GL1W/00028590/5, obejmująca działkę nr 585/191 k. m. 4, obręb Marusze, pow. 4164 m².

Budynek mieszkalny: kubatura 1892,0 m³; powierzchnia użytkowa 316,41 m².

Uwaga: Zinwentaryzować oraz wycenić na potrzeby przyjęcia do ewidencji środków trwałych należy tylko budynki niemieszkalne.

Szczegóły na temat danych technicznych ww. budynków można uzyskać u Pani Marzeny Panfil pod nr tel. 32 45-90-525.

 1. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

 1. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 1. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 1. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Marzena Panfil, telefon: 32 4590525.

 • Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

 1. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21 września 2015r. do godz. 1000.

 1. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 1. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik do ogłoszenia
projekt umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.