Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego – aktualizacja trwałego zarządu dla ZGMiR

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie operat
u szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-usługowym, oznaczonej jako działka
  nr
  3139/162 k.m.2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00053483/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., oddanej w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl. przy ul.L.Mendego 2, celem aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu.

 2. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 02 grudnia 2015r.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
  i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 listopada 2015r. do godz. 1000.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
projekt umowy – trwały zarząd ZGMiR
Załącznik do oferty.

_________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego:

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-usługowym, oznaczonej jako działka nr 3139/162 k.m.2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00053483/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., oddanej w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl. przy ul.L.Mendego 2, celem aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została wybrana oferta:

Firma Consultingowo-Doradcza „VALUER” S.C.

Zespół Rzeczoznawców

Barbara Sobik-Molitor, Krzysztof Molitor

ul.Jarzębinowa 21, 44-240 Żory

za kwotę 482,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło 5 kompletnych ofert. Kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.