Ogłoszenie na wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działki nr  166/9 w rejonie ul. Kościuszki w Turzy Śl. Gmina Gorzyce”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro na „Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działki nr  166/9 w rejonie ul. Kościuszki w Turzy Śl. Gmina Gorzyce”.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla działek nr  124/9 i 125/9 w rejonie ul. Kościuszki w Turzy Śl. Gmina Gorzyce.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

20 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego.

Warunki gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie zamówienia na okres 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia.

Inne informacje:

– wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Aleksandra W. Szymczak, telefon 32 45-90-444 lub 32 45-90-446. Godziny udzielania informacji od poniedziałku do środy w godzinach 7,15 – 15,15, czwartek w godzinach 7,15 – 17,15, piątek w godzinach 7,15 – 13,15.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby dokonujące podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku, gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.01.2016r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Sl. ul.Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Sl.

– za pośrednictwem faksu 32 721-87-03

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
Oferta cenowa

____________________

POBIERZ INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.